Våra tjänster

Våra tjänster

De frågor vi arbetar med tillsammans med våra kunder varierar mycket beroende på kundens behov och önskemål. Vi har därför utvecklat ett brett utbud av tjänster för att kunna svara mot de behov och förväntningar som kunderna har på oss.

 

Nedan finns en kortfattad beskrivning av de vanligaste frågorna vi arbetar med.

Organisation och styrmodell

 

-Är vi rätt organivaraserade så att resurser och kompetenser används på bästa sätt?

-Är roller och ansvar tydligt definierade i organisationen?

-Finns det en tydlig modell för ledning och styrning av organisationen?

 

Mål- och resultatstyrning

 

-Finns det en gemensam verksamhetsplan/affärsplan med tydliga mål och strategier?

-Är verksamhetsplanen/affärsplanen implementerad och används den i verksamheten?

-Följs mål och resultat upp och sker analyser som leder till verksamhetsutveckling?

 

Verksamhetsutveckling

 

-Är rådande kultur och värderingar i organisationen önskvärd eller behöver de förändras?

-Utförs verksamheten och dess processer med hög kvalitet och effektivitet?

-Används effektiva och strukturerade metoder för förändrings- och utvecklingsarbetet?

Mäta och utveckla kvalitet

 

-Finns det utvecklade metoder för att följa upp och analysera verksamhetens kvalitet?

-Arbetar organisationen med att mäta och utveckla kvaliteten kontinuerligt?

-Genomsyras organisationen av ett kund- och kvalitetsorienterat förhållningssätt?

 

Utveckling av ledningsgrupper, chefer och medarbetare

 

-Har cheferna (och andra ledare) den ledarkompetens som krävs för att driva verksamheten?

-Har cheferna tillgång till de verktyg och metoder som behövs för att vara effektiva ledare?

-Genomsyras organisationen av ett aktivt och engagerat ledarskap samt medarbetarskap?

 

Kommunikation och teamutveckling

 

-Kommunicerar medarbetarna effektivt med kunderna utifrån mottagarens förutsättningar?

-Kommunicerar medarbetarna effektivt med varandra?

-Arbetar grupperna/team effektivt tillsammans?

 

 

 

Åkesson Managementkonsult AB, Futteviksvägen 24, 442 97 Kode

E-post: info@akessonkonsult.se

Telefon: 070-513 47 31

Organisationsnummer: 556738-1537